ჩვენი უფლებები
აზრის და გამოზატვის თავისუფლება
13:54 / 10.11.2020
აზრის და გამოზატვის თავისუფლება
აზრისა და მისი გამოხატვის თავისუფლება დაცულია. დაუშვებელია ადამიანის დევნა აზრისა და მისი გამოხატვის გამო.
პროპორციული საარჩევნო სისტემა - დადებითი და უარყოფითი მხარეები
13:33 / 10.11.2020
პროპორციული საარჩევნო სისტემა - დადებითი და უარყოფითი მხარეები
საარჩევნო სისტემა ფართო გაგებით სახელმწიფოს არჩევითი ორგანოს ფორმირების წესია.
რას ნიშნავს ადამიანის უფლება ჯანმრთელობაზე?
13:28 / 10.11.2020
რას ნიშნავს ადამიანის უფლება ჯანმრთელობაზე?
ჯანმრთელობის უფლება არ ნიშნავს ჯანმრთელად ყოფნის უფლებას და იმას, რომ ღარიბი ქვეყნის მთავრობები ვალდებულნი არიან შექმნან მაღალტექნოლოგიური ძვირადღირებული სამედიცინო სერვისები, რომლისთვისაც მათ არ აქვთ სათანადო რესურსები.
პაციენტის უფლებები
12:51 / 10.11.2020
პაციენტის უფლებები
პაციენტის დისკრიმინაცია რასის, კანის ფერის, ენის, სქესის, გენეტიკური მემკვიდრეობის,
ზიანის ანაზღაურება სამედიცინო დაწესებულებებში
12:28 / 10.11.2020
ზიანის ანაზღაურება სამედიცინო დაწესებულებებში
შეუძლია თუ არა პაციენტს მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება სამედიცინო პერსონალის მიერ მოყენებული ზიანის ანაზღაურება?
საქართველოს პარლამენტი და გენდერული კვოტირება
18:24 / 04.11.2020
საქართველოს პარლამენტი და გენდერული კვოტირება
საქართველოს პარლამენტი არის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო, რომელიც ახორციელებს საკანონმდებლო ხელისუფლებას.
სახელმწიფო დახმარება ეკონომიკური და სოციალური საჭიროებებისათვის
23:55 / 26.08.2020
სახელმწიფო დახმარება ეკონომიკური და სოციალური საჭიროებებისათვის
საქართველოს მთავრობამ წარმოადგინა ანტიკრიზისული გეგმა, რომელიც უცხოელი დონორებისა და პარტნიორებისგან მიღებული 3,5 მილიარდი ლარის ეკონომიკურ და სოციალურ საჭიროებებზე გადანაწილებას ისახავს მიზნად.
რატომ ვიხდით გადასახადებს
10:46 / 17.08.2020
რატომ ვიხდით გადასახადებს
გადასახადი არის საქართველოს საგადასახადო კოდექსით დადგენილი სავალდებულო, უპირობო ფულადი შენატანი ბიუჯეტში, რომელსაც იხდის გადასახადის გადამხდელი, გადახდის აუცილებელი, არაეკვივალენტური და უსასყიდლო ხასიათიდან გამომდინარე.
მეწარმე სუბიექტები და მათი დაფუძნება
10:59 / 16.08.2020
მეწარმე სუბიექტები და მათი დაფუძნება
იურიდიული პირი იქმნება ინდივიდის თუ ინდივდთა ნების გამოვლენის და ამ ნების სათანადო სახელმწიფო რეგისტრაციის საფუძველზე.
ფორსმაჟორის გავლენა სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესრულებაზე
10:53 / 16.08.2020
ფორსმაჟორის გავლენა სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესრულებაზე
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი არ იცნობს ფორსმაჟორის ცნებას,